Trang chủ Tin khác

Tin khác

01/12/2021 - Một số quy định về nội dung ‘bằng chứng” tại Điều 12.7-12.12 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) WTO

Điều 12 Hiệp định SCM quy định về vấn đề “bằng chứng”. Điều 12 bao gồm 12 điều khoản. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về các Điều khoản từ Điều 12.7-12.12, liên quan đến thông tin sẵn có bất lợi, dữ kiện thiết yếu, bên liên quan… theo các phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO tại các vụ việc liên quan, cụ thể như sau:

29/11/2021 - Nghiên cứu các quy định cụ thể tại Điều 2.1 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng liên quan đến vấn đề tính riêng biệt

Điều 2 Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định về “tính riêng biệt” (specificity) đối với một khoản trợ cấp. Theo đó, theo Điều 2.1 trợ cấp bị coi là có tính riêng biệt nếu được áp dụng riêng cho các doanh nghiệp nhất định trong phạm vi quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền. Khi đó, các dấu hiệu để coi trợ cấp có tính riêng biệt như sau:

24/11/2021 - Nghiên cứu quy định về khái niệm “tính riêng biệt” (specificity) tại điều 2 của Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO

Điều 2 Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định về “tính riêng biệt” (specificity) đối với một khoản trợ cấp. Theo đó:

22/11/2021 - Nghiên cứu kết luận của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO về vấn đề “tổ chức công” (public bodies) trong quy định về trợ cấp

Điều 1.1(a)(1) Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định trợ cấp trong thương mại quốc tế tồn tại nếu:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết