Văn bản pháp luật Việt Nam

Document number Description Date of issue Date of expiry Download
42/2023/TT-BCT Thông tư số sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 28/12/2023 Tải về
37/2019/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 29/11/2019 Tải về
06/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 20/04/2018 15/01/2020 Tải về
10/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp Phòng vệ thương mại 15/01/2018 Tải về
05/2017/QH14 Luật Quản lý ngoại thương 12/06/2017 Tải về
38/2015/TT-BTC Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 25/03/2015 Tải về
04/2006/NĐ-CP Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. 09/01/2006 15/01/2018 Tải về
89/2005/NĐ-CP Nghị định số 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 11/07/2005 15/01/2018 Tải về
90/2005/NĐ-CP Nghị định số 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 11/07/2005 15/01/2018 Tải về
22/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 20/08/2004 01/01/2018 Tải về
{title}

Video

Thị trường Hoa Kỳ và vấn đề Phòng vệ Thương mại.
Thị trường Hoa Kỳ và vấn đề Phòng vệ Thương mại.