Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn cho năm 2020 (Vụ việc SG04)

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam và Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT (SG04). Căn cứ Thông báo kèm Quyết định số 2968, thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất que hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT): “Đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ” và theo điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này, thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ nộp trong thời điểm này là 01 năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm kế tiếp.

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Cục PVTM đã đăng tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ cho năm 2020 của vụ việc. Cục đã nhận được hồ sơ đề nghị miễn trừ và các thông tin bổ sung của 04 doanh nghiệp.

Biện pháp tự vệ SG04 dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 3 năm 2020 (nếu không gia hạn) (hiện vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp SG04 đang trong giai đoạn điều tra) nên lượng miễn trừ đều được cấp đến ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Căn cứ báo cáo của Cục về việc thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ, ngày 03/01/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn cho 04 doanh nghiệp tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2020 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2020 (tấn)

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín

06/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

618

3

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức

 

07/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

931

4

Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương

 

08/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

265

5

Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên

12/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

381

Chi tiết nội dung Quyết định miễn trừ: xem tại đây.

Bản cứng Quyết định miễn trừ đã được gửi trực tiếp cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ qua đường công văn.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 17- Điều 20 Thông tư 06/2018/TT-BCT.

Thông tin chi tiết đề nghị liên lạc:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ 125-126)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

- Chị Phan Mai Quỳnh, email: quynhpm@moit.gov.vn

- Anh Nguyễn Thanh Cương, email: cuongnth@moit.gov.vn

Tin tức khác