Thông báo Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép (vụ việc ER01.SG04 và AC01.SG04)

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 (vụ việc ER01.SG04) (Quyết định 918).

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 (vụ việc AC01.SG04) (Quyết định 920).

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục PVTM đã có Thông báo số 18/TB-PVTM ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp PVTM các vụ việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 07 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại cho năm 2021 và 2022, cụ thể:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số QĐ

Lượng cấp miễn trừ (tấn)

Miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04

1

Công ty TNHH CN Chia Chen (2021)

2678/QĐ-BCT

129

2

Công ty TNHH SX que hàn Đại Tây Dương (2022)

2679/QĐ-BCT

1.218

Miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04

3

Công ty CP thép chính xác Sunway (2022)

2675/QĐ-BCT

575

4

Công ty CP thép chính xác Sunway (bổ sung năm 2021)

2674/QĐ-BCT

147

5

Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (2022)

2670/QĐ-BCT

1.085

6

Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam (2022)

2677/QĐ-BCT

11.310

7

Công ty TNHH CN Chia Chen (2021)

2676/QĐ-BCT

119

Mọi thắc mắc và ý kiến về việc miễn trừ đối 02 vụ việc nêu trên đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 116)

Anh Nguyễn Đức Trọng, email: trongnd@moit.gov.vn.

Tin tức khác