Thay đổi trong quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức Hội thảo trực tuyến để hướng dẫn về những thay đổi trong quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Các quy định này được Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 2021 nhằm tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về chống lẩn tránh. Đáng lưu ý, các quy định này đã luật hóa hầu hết thực tiễn và quy trình điều tra chống lẩn tránh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vốn chưa được hướng dẫn cụ thể trước đây.

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về các quy định này, Cục PVTM đã dịch tài liệu Hội thảo sang tiếng Việt.

Tài liệu Hội thảo (tiếng Anh) và bản dịch tham khảo (tiếng Việt) xem tại đây.

Tin tức khác