Quy định về thu thập thông tin, điều trần và phân tích thông tin phục vụ điều tra PVTM tại Vương quốc Anh, những điểm mới và các ví dụ thực tiễn

1. Thu thập thông tin

1.1. Thu thập thông tin theo mẫu:

Nếu cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Cơ quan phòng vệ thương mại Anh (UK Trade Remedies Authority -TRA) cho là phù hợp, họ có thể thu thập thông tin ngành từ một số lượng doanh nghiệp nhất định trên cơ sở lấy mẫu đại diện. Đây được gọi là kỳ kiểm tra có giới hạn và có thể áp dụng cho:

  1. Chủng loại hàng hóa
  2. Nhà sản xuất tại Vương quốc Anh
  3. Giao dịch mua hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp ở Vương quốc Anh
  4. Bất cứ điều gì khác mà họ cho là phù hợp.

Khi thực hiện bước này, họ sẽ chỉ xem xét các đăng ký từ các bên quan tâm. Những người đóng góp muộn hơn thời gian đã thông báo không được đưa vào bất kỳ cuộc kiểm tra giới hạn nào.

1.2. Hướng dẫn các bên liên quan tham gia các cuộc điều tra và cung cấp thông tin

Nếu muốn đóng góp thông tin cho một cuộc điều tra, những người quan tâm sẽ cần đăng ký “mối quan tâm” của mình trên Cổng Dịch vụ Biện pháp Thương mại trực tuyến của Cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đặt thời hạn đăng ký nêu rõ trong Thông báo khởi xướng điều tra của Cơ quan có thẩm quyền. Có thể đăng ký với tư cách là một bên quan tâm hoặc với tư cách là người đóng góp thông tin cho cuộc điều tra. Điều này có nghĩa là người đăng ký có thể hoàn thành bảng câu hỏi của Cơ quan có thẩm quyền để cung cấp dữ liệu cho cuộc điều tra của Cơ quan có thẩm quyền.

Nếu một bên quan tâm hoặc cộng tác viên đăng ký muộn so với  thời gina quy định, Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định liệu có đưa họ vào quá trình thu thập thông tin hay không; nếu có TRA sẽ đưa ra bảng câu hỏi cho họ để điền thông tin, miễn là sự tham gia của họ không cản trở tiến độ điều tra.

Sự khác biệt giữa các bên quan tâm và cộng tác viên

Bên quan tâm là bất kỳ bên nào liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:

  • Chính phủ của một quốc gia hoặc lãnh thổ nước ngoài có liên quan;
  • Một nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa liên quan;
  • Một nhà sản xuất hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp của Vương quốc Anh;
  • Một hiệp hội thương mại hoặc kinh doanh đại diện cho một hoặc nhiều bên.

Trong khi đó, người đóng góp thông tin được định nghĩa là: một cá nhân hoặc tổ chức không phải là một bên quan tâm nhưng đã liên hệ với Cơ quan có thẩm quyền để có thể tham gia vào cuộc điều tra, chẳng hạn như bằng cách đóng góp cho các phiên điều trần hoặc gửi thông tin bổ sung.

Cách thức tương tác với các bên quan tâm và những người đóng góp cho quá trình điều tra

Để thực hiện các cuộc điều tra của mình, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các bên quan tâm và những người liên quan đóng góp thông tin, ý kiến của họ. Những thông tin, tài liệu bao gồm hồ sơ kế toán, dữ liệu cụ thể của công ty và báo cáo thẩm định giá, thông lệ định giá (để xác định ngưỡng phá giá) cũng như nhiều loại thông tin khác.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ phát hành bảng câu hỏi cho các bên quan tâm và cộng tác viên đã đăng ký. Họ sẽ xem xét tất cả thông tin nhận được từ các bên quan tâm và những người đóng góp, miễn là nó khách quan và có thể được xác minh.

Xin lưu ý rằng nếu Cơ quan có thẩm quyền không được biết về một bên quan tâm, TRA không thể đưa ra bảng câu hỏi cho họ. TRA không được phát hành thêm bất kỳ bảng câu hỏi nào sau khi bản thông báo về quyết định cuối cùng dự kiến ​​đã được công bố.

Cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu thông tin bổ sung trong suốt quá trình của vụ việc. Cả các bên quan tâm và những người đóng góp có thể cung cấp thêm thông tin khi họ cảm thấy cần thiết ngay cả khi đã trả lời bảng câu hỏi, miễn là vẫn còn trong thời hạn điều tra.

Thông tin thu thập cũng sẽ được chi tiết hóa đến từng đối tượng điều tra (mã HS) để phục vụ việc đưa ra các biện pháp phù hợp và thỏa đáng cho từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng. Ví dụ, Cơ quan Phòng vệ Thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã bắt đầu xem xét chuyển đổi sang các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nhập khẩu thép dẹt cán nóng từ Trung Quốc để quyết định xem liệu các mức thuế có còn cần thiết hay không.

Các mã HS là đối tượng trong mỗi cuộc điều tra là 72 08 10 00 00, 72 08 40 00 00, 72 11 19 00 10, 72 08 26 00 00, 72 08 52 99 00, 72 25 30 90 00, 72 08 27 00 00, 72 08 53 10 00, 72 25 40 60 90, 72 08 36 00 00, 72 08 53 90 00, 72 25 40 90 00, 72 08 37 00 10, 72 08 37 00 90, 72 08 54 00 00, 72 26 19 10 90, 72 08 38 00 10, 72 08 38 00 90, 72 08 39 00 10, 72 08 39 00 90, 72 08 40 00 10, 72 08 40 00 90, 72 11 13 00 00, 72 26 91 91 00, 72 11 14 00 10, 72 11 14 00 90, 72 26 91 99 00, 72 11 19 00 90, 72 08 25 00 00, 72 08 52 10 00 và 72 25 19 10 90.

Các bên liên quan được yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến từng mã HS trên để phục vụ cho cuộc điều tra.

Để giám định tổn thất đối với ngành sản xuất trong nước, các thông tin, dữ liệu trong suốt thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 01 tháng 3 năm 2022 được thu thập và xem xét.

Các sản phẩm loại trừ là các sản phẩm bằng thép không gỉ và thép điện silic định hướng hạt; sản phẩm thép công cụ và thép tốc độ cao; sản phẩm không ở dạng cuộn, không có hoa văn chạm nổi, có độ dày trên 10mm và rộng từ 600mm trở lên; Sản phẩm không dạng cuộn, không có hoa văn phù điêu, có độ dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10mm.

1.3. Khảo sát và thu thập thông tin thực địa 

Cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành các chuyến khảo sát thực tế đến cơ sở của các nhà sản xuất ở Vương quốc Anh để lấy thông tin, xác minh thông tin được cung cấp cho Cơ quan có thẩm quyền hoặc để trợ giúp điều tra của Cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi thực hiện một chuyến thăm xác thực, Cơ quan có thẩm quyền sẽ soạn thảo một báo cáo bằng văn bản về chuyến khảo sát. Sau đó, TRA tóm tắt thành một báo cáo xác thực không bí mật trong một khung thời gian đã thỏa thuận. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xuất bản báo cáo không bí mật này trên Cổng Dịch vụ Biện pháp Thương mại trực tuyến.

Thông qua hoạt động thu thập thông tin này, khu vực tư nhân cũng nhận thấy họ có nhiều cơ hội để bày tỏ quan điểm và cung cấp đầu vào cho định hướng của chính sách thương mại tổng thể, nhằm tái thiết thị trường xuất khẩu của Vương quốc Anh và đảm bảo các nhà sản xuất nước ngoài không gây tổn thất lớn cho các ngành sản xuất tại Anh khi hàng hóa được nhập khẩu vào nước này thông qua các FTA.

Các tổ chức tư nhân có thể đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe trong các cuộc đàm phán và các cuộc điều tra. Họ có thể thông qua việc tham gia với hiệp hội thương mại có liên quan nằm trong các Nhóm tư vấn thương mại để thông báo về lập trường thương mại của chính phủ, cũng như thông qua sự tiếp cận trực tiếp của chính phủ. Điều quan trọng là các tổ chức tư nhân phải đảm bảo rằng mọi mục tiêu được đề xuất đều cụ thể và có thể đạt được nếu muốn tối đa hóa xác suất để những yêu cầu đó được đưa vào lập trường chính sách của chính phủ.

1.4. Tiến hành điều trần

Cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành các phiên điều trần bất cứ lúc nào trong quá trình điều tra, theo yêu cầu của một bên quan tâm hoặc theo sáng kiến của Cơ quan có thẩm quyền.

2. Phân tích thông tin được thu thập

 

Cơ quan có thẩm quyền sẽ phân tích tất cả các bằng chứng đã thu thập được. Họ sẽ xem xét thông tin nhận được từ các nhà sản xuất nộp đơn tại Vương quốc Anh, các bên quan tâm khác, những người đóng góp và bất kỳ nguồn nào khác mà họ đã yêu cầu, với điều kiện thông tin:

+ Có thể được xác minh;

+ Cho phép Cơ quan có thẩm quyền sử dụng thông tin mà không gặp khó khăn lớn;

+ Được cung cấp cho Cơ quan có thẩm quyền ở định dạng được yêu cầu và trong giới hạn thời gian được chỉ định.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ không xem xét các tuyên bố bằng miệng được đưa ra trong quá trình điều trần trừ khi:

+ Các tuyên bố được sao chép lại bằng văn bản;

+ Cung cấp các bản sao chép bằng văn bản cho các bên quan tâm và những người đóng góp ý kiến.

Có thể bỏ qua thông tin bí mật nếu bên cung cấp thông tin không cung cấp bản tóm tắt không bảo mật hoặc tuyên bố lý do trừ khi, theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền, Cơ quan có thẩm quyền hài lòng rằng thông tin đó là chính xác.

Để hỗ trợ quá trình này, cơ quan PVTM có thể sử dụng "dữ kiện có sẵn" để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào. Việc này sẽ được thực hiện một cách thận trọng và nếu có thể, họ sẽ xác minh thông tin này từ các nguồn độc lập. Dữ kiện có sẵn có thể bao gồm thông tin có trong đơn ban đầu gửi cho Cơ quan có thẩm quyền để điều tra, từ các bên quan tâm khác nhau hoặc từ các nguồn thứ cấp độc lập như tờ khai hải quan và số liệu thống kê nhập khẩu chính thức.

Các dữ liệu cũng được cập nhật để phục vụ các kỳ xem xét, đánh giá lại các quyết định về PVTM, mặc dù trước đó số liệu đã được thu thập đủ để áp dụng biện pháp PVTM. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này có thể xem ở Hộp dưới đây.

Hộp: Cơ quan PVTM của Anh thu thập dữ liệu để xem xét lại việc miễn trừ hạn ngạch thuế quan đối với thép

Cơ quan Phòng vệ Thương mại Vương quốc Anh (TRA) ngày 28/02/2022 đã bắt đầu thu thập dữ liệu từ các bên liên quan để xem xét lại về việc miễn trừ hạn ngạch thuế quan đối với thép của mình. Cụ thể trong trường hợp này, nếu các thông tin thu thập được đủ để làm bằng chứng cho thấy phải thay đổi biện pháp PVTM thì  thép cuộn cán nóng của Ấn Độ (HRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Việt Nam có thể nằm trong phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ,  mặc dù trước đó đã được miễn trừ.

Bên liên quan là UK Steel đã vận động để TRA xem xét lại biện pháp PVTM, với thông tin được sử dụng làm bằng chứng là thống kê về khối lượng lớn HRC từ Ấn Độ và HDG từ Việt Nam. Khi các nhà máy Ấn Độ vượt qua hạn ngạch hàng quý theo lệnh tự vệ của EU, thông thường ngay sau khi hạn ngạch được thiết lập lại, họ đã tìm đến Vương quốc Anh với mức giá cao.

Chỉ gần đây, các nhà máy Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất tích cực nhất ở Anh, đưa ra mức giá khoảng 750 bảng Anh / tấn (1.006 USD / tấn) ddp West Midlands cho HRC khi hầu hết các nhà máy trong nước và châu Âu đang cố gắng duy trì mức giá 800 bảng Anh / tấn ddp và bên trên.

Người mua cho rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang nhập khẩu một số mặt hàng liên quan trong năm 2021, đặc biệt là HDG của Việt Nam, do gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung cấp nguyên liệu từ các nhà máy châu Âu. Các thương nhân cho rằng hạn ngạch châu Âu hiếm khi được đáp ứng đối với HDG, nhưng các nhà máy tại đây lại cho rằng điều này là do cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

TRA cho biết cuộc rà soát của họ sẽ đánh giá xem có cần sửa đổi các ngoại lệ đối với hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển hay không dựa trên dữ liệu nhập khẩu cập nhật. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều đã vượt quá giới hạn 3% do Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đặt ra, có nghĩa là họ có thể sẽ rơi vào phạm vi phải chịu các biện pháp PVTM.

TRA vào ngày 28/02/2022 thông báo có thể loại trừ nhập khẩu đã giảm xuống dưới 3% tổng khối lượng. Các công ty có thể đăng ký đơn thể hiện sự quan tâm của họ đối với vụ việc này trong vòng bảy ngày và bình luận trước ngày 15 tháng 3 năm 2022.

3. Thông tin phục vụ đánh giá lợi ích kinh tế: Điểm mới đáng lưu ý về vai trò của Bộ Ngoại giao

Bất kỳ biện pháp phòng vệ thương mại nào, kể cả biện pháp tạm thời, được áp dụng phải vì lợi ích kinh tế của Vương quốc Anh. Cơ quan PVTM (TRA) sẽ xem xét lợi ích kinh tế trong quá trình điều tra dựa trên các thông tin của ngành. Cơ quan có thẩm quyền sẽ chỉ đưa vào nếu đã xác nhận rằng các mặt hàng nhập khẩu mà Cơ quan có thẩm quyền đang điều tra đang gây ra thiệt hại cho ngành công nghiệp của Vương quốc Anh.

Một điểm mới đáng lưu ý chính là vai trò của Bộ Ngoại giao trong việc đánh giá biện pháp PVTM vì lợi ích của Vương quốc Anh. Ví dụ điển hình này có thể được tham khảo ở hộp dưới đây:

Hộp: Vai trò của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh trong đánh giá biện pháp PVTM- Điểm mới trong năm 2022

 Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại quốc tế Vương quốc Anh đã 'kêu gọi' TRA xem xét lại việc xem xét lại biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng thép vì lợi ích quốc gia của Vương quốc Anh.

Lời kêu gọi này đánh dấu lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao sử dụng quyền lực mới được thiết lập theo Quy định về PVTM (Xem xét và Xem xét lại các Biện pháp Thương mại chuyển tiếp) năm 2022. Theo đó Bộ trưởng Ngoại giao chịu trách nhiệm về việc xem xét lại này và kết quả của việc đó. Thư của Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi xem xét lại và đưa ra hướng dẫn cho TRA về việc thu thập các thông tin trong hồ sơ công khai xem xét lại.

TRA đã được yêu cầu tiến hành phân tích tổng hợp các sản phẩm thép, bổ sung cho phân tích ở các danh mục sản phẩm riêng lẻ trong bản đánh giá ban đầu mà các quy định đã đưa ra. Chính phủ Vương quốc Anh tin rằng phân tích ở cấp độ tổng hợp có thể phản ánh tốt hơn bản chất tổng thể của ngành thép, do ngành có những tác động lớn đến nhiều ngành kinh tế của Anh cũng như các dự án hạ tầng quan trọng.

Quyền “kêu gọi” đánh giá lại biện pháp PVTM đã được thiết lập như một phần của quá trình xem xét liên tục khuôn khổ các biện pháp phòng vệ thương mại của Vương quốc Anh được công bố vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 nhằm mục đích đảm bảo rằng TRA và chính phủ có khả năng bảo vệ các ngành công nghiệp của Vương quốc Anh khỏi các hành vi thương mại không công bằng và thúc đẩy hoạt động dựa trên quy tắc thương mại tự do.

TRA đã làm việc chặt chẽ với Bộ Thương mại quốc tế để chuẩn bị cho các hành động tiếp theo và mong muốn hỗ trợ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hoàn thành việc xem xét lại, dự kiến ​​hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

4. Đưa ra tuyên bố về dự thảo quyết định cuối cùng

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để khẳng định hoặc phủ định về trường hợp áp dụng biện pháp phòng vệ mới, Cơ quan có thẩm quyền sẽ công bố tuyên bố về quyết định cuối cùng dự kiến. (Đây được gọi là Tuyên bố về các sự kiện cần thiết trong một vụ kiện bán phá giá hoặc trợ cấp.)

Tuyên bố này sẽ mô tả quyết định cuối cùng của Cơ quan có thẩm quyền có thể là gì. Nó cũng sẽ bao gồm:

+ Bản tóm tắt tất cả các sự kiện Cơ quan có thẩm quyền đã xem xét trong quá trình điều tra;

+ Lý do từ chối thông tin nào được cung cấp;

+ Những vấn đề đã rút ra từ qua trình thu thập, xử lý thông tin để ra quyết định.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ liên lạc với bất kỳ bên quan tâm mà thông tin họ cung cấp đã được sử dụng trong cuộc điều tra để đảm bảo rằng họ hiểu cách sử dụng thông tin đó để giúp Cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận của mình.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ xuất bản tuyên bố trên Cổng Dịch vụ biện pháp thương mại trực tuyến và sẽ mời các bên quan tâm, những người đóng góp và bất kỳ ai khác đã cung cấp thông tin trong khoảng thời gian đã nêu. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét những nhận xét đó trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Đưa ra quyết định cuối cùng của Cơ quan có thẩm quyền

Khi đã xem xét các nhận xét về dự thảo quyết định của mình, Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tin tức khác