Trang chủ Thông báo

Thông báo

07/10/2019 - Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt (vụ việc SG03)

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương, biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.4220 nhập khẩu vào Việt Nam. Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2016 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020 (nếu không gia hạn).

04/10/2019 - Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4908/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao (SG05)

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tôn màu nhập khẩu (Quyết định 1931) (mã vụ việc SG05).