Trang chủ Thông báo

Thông báo

28/12/2020 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc Bộ năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

29/09/2020 - Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều về các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA

Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều về các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA (sau đây gọi tắt là Thông tư).