Quản lý Đơn vị

Phòng Pháp chế

Địa chỉ

Hộp thư

Điện thoại

1. Công tác xây dựng chính sách, quy định chung về Phòng vệ thương mại và quản lý nhà nước bằng pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Cục trưởng trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

b) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật được Cục trưởng giao;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, cơ quan liên quan tham gia đàm phán các nội dung liên quan đến lĩnh vực Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO);

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, cơ quan liên quan thực hiện công tác đàm phán các nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại trong các hiệp định song phương và đa phương với các đối tác thương mại;

đ) Phát hiện, đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản đã ban hành có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật về Phòng vệ thương mại;

e) Tham gia ý kiến và thẩm định về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Cục soạn thảo;

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng báo cáo hàng năm của Cục về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo theo yêu cầu về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương trong lĩnh vực Phòng vệ thương mại;

h) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Cục trưởng thực hiện công tác tham mưu các vấn đề pháp lý về Phòng vệ thương mại;

2. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trình Cục trưởng phê duyệt;

b) Phối hợp với các đơn vị trong Cục tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Cục; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị thuộc Cục;

c) Phối hợp với các đơn vị trong Cục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Cục trưởng;

d) Tham mưu việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trình Cục trưởng;

3. Các công việc khác

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, các cơ quan có liên quan thực hiện công việc về vấn đề nền kinh tế thị trường;

b) Đầu mối tổng hợp và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tham gia các cuộc họp của các Ủy ban hỗn hợp; Ủy ban Liên chính phủ và các ủy ban khác có liên quan đến lĩnh vực Phòng vệ thương mại;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, cơ quan liên quan thực hiện việc thông báo tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi của Việt Nam về chống bán phá giá, chống trợ cấp, và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

d) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, cơ quan liên quan thực hiện việc thông báo định kỳ tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, cơ quan liên quan trong việc xử lý các tranh chấp tại WTO liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam mà Việt Nam là nguyên đơn hoặc các tranh chấp mà Việt Nam tham gia với tư cách là bên thứ ba;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực Phòng vệ thương mại và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

 g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Hộp thư

Phan Khánh An

Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (125) AnPK@moit.gov.vn

Hoàng Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên (024) 73037898 (126) 0936563437 AnhHTQU@moit.gov.vn

Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên (024) 73037898 (127) HaNV@moit.gov.vn