Quản lý Đơn vị

Trung tâm Thông tin và Cảnh báo

Địa chỉ

Hộp thư

Điện thoại

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Hộp thư

Đỗ Thị Sa

Phó Giám đốc (024) 39393723 091.820.3173 sadt@moit.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (129) HungNManh@moit.gov.vn

Phùng Thị Kiều Anh

Chuyên viên (024) 39393723 AnhPTK@moit.gov.vn

Phạm Thị Mai Anh

Chuyên viên (024) 39393723 AnhPTM@moit.gov.vn

Phạm Bùi Thu Hà

Chuyên viên (024) 39393723 HaPBT@moit.gov.vn

Phạm Thu Hà

Chuyên viên (024) 39393723 HaPham@moit.gov.vn

Vũ Thị Mùa

Chuyên viên (024) 39393723 MuaVT@moit.gov.vn

Hoàng Hà Phương

Chuyên viên (024) 39393723 PhuongHHA@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên (024) 39393723 ThaoNTP@moit.gov.vn

Nguyễn Phương Trang

Chuyên viên (024) 73037898 (128) TrangNP@moit.gov.vn