Quản lý Đơn vị

Văn phòng

Địa chỉ

Hộp thư

Điện thoại

1. Công tác tổ chức, cán bộ

a) Tham mưu trình Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động miễn nhiệm, kỷ luật, nâng ngạch tuyển dụng, nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương và quy định của pháp luật;

b) Tham mưu Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục;

c) Tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức của Cục và đơn vị trực thuộc; theo dõi quản lý cán bộ, công chức cơ quan;

d) Tham mưu thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và hướng dẫn viết kiểm điểm, kê khai tài sản hàng năm đối với cán bộ, công chức. Tham mưu nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo quy định và theo phân cấp;

đ) Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh trưởng, phó phòng thuộc Cục và các đơn vị trực thuộc Cục và tham mưu xây dựng Đề án để Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng thuộc Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

e) Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Cục và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

g) Chủ trì soạn thảo, xây dựng bổ sung nội quy, quy chế làm việc và các quy định khác có liên quan đến trách nhiệm của Cục, đôn đốc giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nội quy, quy chế, Cơ quan ban hành;

h) Thực hiện công tác Đảng, đoàn của Cục.

2. Công tác lao động tiền lương

Thực hiện việc xem xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; thực hiện chuyển ngạch, chuyển loại theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương; chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo Luật Lao động như: BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ thôi việc, nghỉ hưu trí,…

3. Công tác tổng hợp hành chính, quản trị

a) Tổng hợp xây dựng báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Cục;

b) Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế, sử dụng tài sản công và mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị, đảm bảo phương tiện vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Cục;

c) Tham mưu triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ Công Thương;

d) Tiếp nhận và trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn mà Cục thụ lý giải quyết; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm, báo cáo tổng hợp theo quy định;

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo;

e) Chuẩn bị các điều kiện làm việc, hội họp, học tập và lễ tân, tiếp khách của Cục, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, hợp tác quốc tế cho Cục;

g) Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa chạy của Cục;

h) Theo dõi và giúp Lãnh đạo Cục xây dựng và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác tuần, công tác tháng, quý, năm của Cục. Tổng hợp đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện các văn bản chỉ đạo và kết luận của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc và giao ban.

4. Công tác văn thư, lưu trữ

a) Tiếp nhận, đăng ký và trình Cục trưởng xử lý văn bản đến, chuyển giao cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện sau khi có ý kiến xử lý của Lãnh đạo Cục. Theo dõi việc xử lý văn bản đến của các đơn vị thuộc Cục;

b) Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu, quản lý và phát hành văn bản đi, quản lý sử dụng con dấu của Cục theo quy định.

5. Công tác quản lý tài chính, tài sản

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách Cục trình Cục trưởng;

b) Tham mưu công tác phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị, tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các đơn vị thuộc Cục;

c) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Cục theo quy định;

d) Thực hiện công tác kế toán của Cục;

đ) Kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Cục; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của Cục;

e) Góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của các cơ quan;

g) Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Cục theo quy định;

h) Chủ trì tham mưu, triển khai, báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Cục theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu, chi ngân sách;

i) Thực hiện quản lý, công khai tài chính theo quy định;

 k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Hộp thư

Đặng Xuân Tâm

Chánh Văn phòng 024) 73037898 (119) TamDX@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó chánh Văn phòng (024) 73037898 (120) 0934470316 HaNTHTH@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Phó chánh Văn phòng (024) 73037898 (136) NgaNTN@moit.gov.vn

Trương Tuấn Anh

Chuyên viên (024) 73037898 (139) AnhTRT@moit.gov.vn

Vũ Thị Ngọc Bích

Nhân viên (024) 73037898 (0) bichvtn@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Thùy Dương

Chuyên viên (024) 73037898 (121) DuongNTT@moit.gov.vn

Bùi Thị Bích Nguyệt

Chuyên viên 024) 73037898 (122)

Lê Hồng Nhung

Chuyên viên (024) 73037898 (121) NhungLHg@moit.gov.vn