Quản lý Đơn vị

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Địa chỉ

Hộp thư

Điện thoại

a) Thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

b) Theo dõi, giám sát hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam có dấu hiệu bị bán phá giá hoặc được trợ cấp gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước;

c) Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp trong trường hợp có dấu hiệu rõ ràng về hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam bị bán phá giá hoặc được trợ cấp gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước để Cục trưởng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra;

d) Tổ chức thực hiện hoạt động điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật (bao gồm điều tra ban đầu, điều tra rà soát, điều tra lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp), trừ điều tra xác định thiệt hại;

đ) Rà soát và đề xuất Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tiếp tục áp dụng hoặc gia hạn, điều chỉnh mức thuế, chấm dứt trước thời hạn việc áp dụng thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá theo các quy định của pháp luật;

e) Xem xét, đánh giá các cam kết loại trừ hành vi bán phá giá, trợ cấp để đề xuất Cục trưởng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định về việc áp dụng biện pháp cam kết;

g) Giám sát việc thực thi biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Giám sát việc thực hiện các biện pháp quản lý nhập khẩu và cam kết của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài liên quan và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định về việc tiếp tục điều tra hoặc quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp trong trường hợp các bên cam kết không thực hiện đúng theo cam kết;

i) Thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

k) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giải quyết khiếu nại liên quan đến việc điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp;

l) Kiến nghị Cục trưởng về việc trưng cầu giám định, sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết trong quá trình điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

m) Chủ trì, phối hợp với Phòng Pháp chế và các cơ quan liên quan trong việc xử lý tranh chấp do nước ngoài khiếu kiện Việt Nam ra WTO liên quan đến vụ việc Việt Nam áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

n) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại;

        o) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Hộp thư

Tô Thái Ninh

Trưởng phòng (024) 73037898 (111) 0989531888 NinhTT@moit.gov.vn

Vũ Tuấn Nghĩa

Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (112) 0906180128 NghiaVT@moit.gov.vn

Vũ Quỳnh Giao

Chuyên viên (024) 73037898 (112) GiaoVQ@moit.gov.vn

Phan Chí Hiếu

Chuyên viên (024) 73037898 (112) 0345586115 HieuPC@moit.gov.vn

Huỳnh Quốc Hùng

Chuyên viên (024) 73037898 (112) 0855662682 HungHQ@moit.gov.vn

Trần Hoàng Mai

Chuyên viên (024) 73037898 (126) MaiTRH@moit.gov.vn

Bùi Thị Yến Minh

Chuyên viên (024) 73037898 (111) minhbty@moit.gov.vn

Hà Trần Nhật Minh

Chuyên viên (024) 73037898 (111) MinhHTN@moit.gov.vn

Lê Thị Kim Phụng

Chuyên viên (024) 73037898 (112) PhungLTK@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Phượng Trang

Chuyên viên (024) 73037898 (111) TrangNTPH@moit.gov.vn