Quản lý Đơn vị

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Địa chỉ

Hộp thư

Điện thoại

a) Thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

b) Theo dõi, giám sát hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam có dấu hiệu nhập khẩu quá mức gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước;

c) Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ trong trường hợp có dấu hiệu rõ ràng về hàng hóa nước ngoài nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước để đề xuất Cục trưởng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra;

d) Tổ chức thực hiện hoạt động điều tra vụ việc tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật (bao gồm điều tra ban đầu, điều tra rà soát, điều tra lẩn tránh biện pháp tự vệ);

đ) Chủ trì, phối hợp với Phòng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp điều tra thiệt hại trong các cuộc điều tra, rà soát vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp;

e) Rà soát, đề xuất Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định tiếp tục áp dụng hoặc gia hạn, điều chỉnh biện pháp tự vệ, chấm dứt trước thời hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ theo các quy định của pháp luật;

g) Giám sát việc thực thi biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, bao gồm cả các biện pháp quản lý nhập khẩu và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giải quyết khiếu nại liên quan đến việc điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ;

k) Kiến nghị Cục trưởng về việc trưng cầu giám định, sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết trong quá trình điều tra vụ việc tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

l) Chủ trì, phối hợp với Phòng Pháp chế và các cơ quan liên quan trong việc xử lý tranh chấp do nước ngoài khiếu kiện Việt Nam ra WTO liên quan đến vụ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

m) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại;

        n) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Hộp thư

Nguyễn Hữu Trường Hưng

Trưởng phòng (024) 73037898 (113) HungNHT@moit.gov.vn

Phan Mai Quỳnh

Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (114) QuynhPM@moit.gov.vn

Nguyễn Thanh Cương

Chuyên viên (024) 73037898 (115) CuongNTH@moit.gov.vn

Vũ Diệu Linh

Chuyên viên 024) 73037898 (115) linhvd@moit.gov.vn

Vũ Thị Hà Phương

Chuyên viên 024) 73037898 (117) phuongvth@moit.gov.vn

Lê Thu Trà

Chuyên viên (024) 73037898 (117) 0915344067 TraLT@moit.gov.vn

Nguyễn Đức Trọng

Chuyên viên (024) 73037898 (116) TrongND@moit.gov.vn