Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2849⁄QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng chứng do bên đề nghị cung cấp.

Nội dung rà soát cuối kỳ được quy định chi tiết tại Điều 60 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát của vụ việc. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức hoặc quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 của Nghị định này có thể nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát. Thời hạn Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Cục Phòng vệ thương mại trong thời hạn nêu trên theo địa chỉ như sau:

Cục Phòng vệ thương mại - Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7303.7898, máy lẻ 112.

Tin tức khác