Indonesia khởi xướng điều tra 02 vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với vải dệt từ bông và sợi bông nhập khẩu

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo khởi xướng điều tra 02 vụ việc tự vệ đối với (i) vải dệt từ bông và (ii) sợi làm từ bông nhập khẩu. Cụ thể như sau:

1. Sản phẩm vải dệt từ bông

- Sản phẩm bị điều tra: vải dệt từ bông (cotton fabric) được phân loại theo mã HS 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00 và 5212.23.00.

2. Sản phẩm sợi làm từ bông

- Sản phẩm bị điều tra: sợi làm từ bông (cotton yarn) được phân loại theo mã HS 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00 và 5206.45.00.

Kèm theo thông báo điều tra, KPPI đã công khai tóm tắt Hồ sơ yêu cầu điều tra (bản công khai). Các bên có quyền và lợi ích liên quan có thể đăng ký làm bên liên quan bằng cách nộp đề nghị bằng văn bản trước ngày 11 tháng 11 năm 2023. Các bản lập luận/yêu cầu phải được gửi bằng văn bản và bản điện tử, và phải ghi rõ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và số fax của bên liên quan, tới địa chỉ sau:

The Indonesian Safeguards Committee

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

Building I, 5th Floor No. 5, Jl. M.I. Ridwan Rais Jakarta 10110

Indonesia, Telephone / Facsimile: (62-21) 385 7758

Email address: kppi@kemendag.go.id

Tải các tài liệu liên quan tại đây

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn

Tin tức khác