Thông báo mời thầu gói thầu cung cấp dữ liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam và các đối tác thương mại lớn/Notice of Invitation for a bidding package about providing the import and export data of Vietnam and major trading partners

         Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-PVTM ngày 08 tháng 11 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại tổ chức đấu thầu cung cấp dữ liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam và các đối tác thương mại lớn với các nội dung sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu 5: Mua dữ liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam và các đối tác thương mại lớn theo từng giai đoạn để phục vụ công tác cảnh báo sớm
 • Số thông báo mời thầu: 20211135152
 • Lĩnh vực: Phi tư vấn
 • Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên
 • Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước, kinh phí sự nghiệp kinh tế (loại 280-321)
 • Bên mời thầu: Cục Phòng vệ thương mại
 • Số hiệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 20211074958
 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đề án Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại (Đề án 316/QĐ-TTg) năm 2021
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ
 • Loại hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ: 14h35 ngày 11/11/2021 tới 14h35 ngày 21/12/2021
 • Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: tại đây
 • Giá bán: Miễn phí
 • Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 21/12/2021
 • Địa điểm mở thầu: Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 • Số tiền đảm bảo dự thầu: 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu đồng chẵn)
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

        Thông tin chi tiết xem tại đây.

        Cục Phòng vệ thương mại trân trọng mời tất cả các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng cung cấp dữ liệu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

         Pursuant to Decision No. 178/QD-PVTM dated 8th of November, 2021, the Trade Remedies Authority of Vietnam has organized a bidding to provide import-export data of Vietnam and major trading partners with the following contents:

 • Package name: Package Number 5: Purchase import and export data of Vietnam and major trading partners in phases for the early warning systems
 • Notice reference number: 20211135152
 • Field: Non-consulting
 • Classification: Regular spending activities
 • Funding sources: State budget source, economic career funds (type 280-321)
 • Procuring Entity: Trade Remedies Authority of Vietnam
 • Reference number of contractor selection plan: 20211074958
 • Name of contractor selection plan: Project on Building and Effectively Operating the Early Warning System on Trade Remedies (Project 316/QD-TTg) in 2021
 • Form of contractor selection: International Open Bidding
 • Method of contractor selection: single stage - single envelope bidding
 • Contract type: Full package
 • Issuance of Bidding Documents: from 14h35 on 11/11/2021 to 14h35 on 21/12/2021
 • Place of issuance of bidding documents: click here
 • Price for a set of bidding document: Free
 • Bid opening time: 15h00 on 21/12/2021
 • Location for opening bid: Trade Remedies Department, Ministry of Industry and Trade, 23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
 • Guarantee form: Letter of guarantee or deposit by check
 • Required amount for bidding guarantee: 12,000,000 VND (Twelve million Vietnamese Dong even)
 • Duration of the contract: 30 days

          For more information, click here.

        The Trade Remedies Authority of Vietnam would like to invite all qualified, experienced and willing bidders to prepare and submit Bids according to the requirements of the bidding documents.

Tin tức khác