Trang chủ Tin khác

Tin khác

Nghiên cứu một số vấn đề về các yếu tố thiệt hại, mối quan hệ nhân quả tại Điều 3.4, 3.5 trong Hiệp định Chống bán phá giá WTO và tại các kết luận của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO

12/11/2020

Theo quy định tại Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định Chống bán phá giá WTO (ADA), việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi có hành vi bán phá giá, thiệt hại đáng kể/đe doạ gây ra thiệt hại đáng kể cho hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Do đó, bên cạnh việc phân tích phá giá thì đánh giá thiệt hại là một trong hai vấn đề chính của một vụ điều tra chống bán phá giá.

11/11/2020 - Nghiên cứu một số vấn đề tại Điều 3.2, 3.3 về tác động của lượng, giá hàng nhập khẩu tới ngành sản xuất trong nước và cộng gộp trong Hiệp định Chống bán phá giá WTO và tại các kết luận của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO

Theo quy định tại Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định Chống bán phá giá WTO (ADA), việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi có hành vi bán phá giá, thiệt hại đáng kể/đe doạ gây ra thiệt hại đáng kể cho hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Do đó, bên cạnh việc phân tích phá giá thì đánh giá thiệt hại là một trong hai vấn đề chính của một vụ điều tra chống bán phá giá.