Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
Mã vụ việc: IR01.SG04 Ngày khởi xướng: 26/03/2018
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 957/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Phôi thép và thép dài Mã HS: 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99, 7224.90.00, 7213.10.10, 7213.10.90, 7213.91.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 22/03/2018 - 22/03/2020
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 4086/QĐ-BCT ngày: 30/10/2018
Vụ việc liên quan
SG04,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
03/07/2019 Quyết định kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài QD 4086 va thong bao.pdf - 3934 KB
29/05/2019 Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 4086 Qđ 1482-suadoi.pdf - 1579 KB
Tin tức liên quan